MAS Šafrán

Základné informácie o MAS:

Právna forma:
občianske združenie
Dátum vzniku:
13.08.2009
Dátum získania štatútu MAS:
26.05.2010
Počet členov k 17. 10. 2013:
45
Rozloha k 31. 12. 2013:
162,21 km2
Počet obyvateľov k 01. 01. 2014:
17 096
Hustota obyvateľstva:
101,6 obyvateľa na km2
Administratívne zaradenie - okres:
Prešov
Administratívne zaradenie - kraj:
Prešovský
Počet obcí zaradených do pólov rastu:
2
Počet obcí nezaradených do pólov rastu:
19

MAS Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov z 21 obcí s cieľom spoločne riešiť problémy.

Územie MAS Šafrán po prijatí nových členov v roku 2013 pokrýva katastre týchto obcí: Pušovce, Čelovce, Proč, Šarišská Trstená, Chmeľovec, Podhorany, Demjata, Tulčík, Fulianka, Kapušany, Lipníky, Nemcovce, Šarišská Poruba, Lada, Trnkov, Okružná, Vyšná Šebastová, Ľubotice, Teriakovce, Ruská Nová Ves a Zlatá Baňa.

Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

Projekt 1 - Dom poslednej rozlúčky

Obec Okružná, ako jeden z členov združenia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán, sa prostredníctvom MAS uchádzala o pridelenie nenavrátneho finančného prostriedku (ŽoNFP), ktoré plánuje využiť na vybudovanie Domu poslednej rozlúčky na miestnom cintoríne. V mesiacoch december 2012 a január 2013 prebiehalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Víťazom VO sa stala firma ROPO SK, s.r.o. z Prešova s konečnou sumou 98 996,16 € (bez DPH).

V marci 2013 bola Žiadosť o NFP podaná na MAS Šafrán v rámci Výzvy č. 19/2013/PRV/MAS 46 a čakala na jej posúdenie.

Dňa 07.02.2014 Obec Okružná po schválení žiadosti podpísala s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Zmluvu o poskytnutí nenavrátneho finančného prostriedku na vybudovanie spomínanej stavby. Začiatok stavebných prác na stavenisku sa uskutočnil dňa 12.03.2014, pričom doba výstavby bola ukončená v mesiaci september 2014. V súčasnej dobre sa pripravuje kolaudácia stavby a vonkajšie úpravy, ktoré projekt nezahŕňal (drenáž okolo objektu a vonkajšie spevnené plochy). Po ich realizáciii bude stavba odovzdaná do užívania

Rozpočet: cca 98 996,16 € (bez DPH)

(suma zahŕňa len "hrubú" stavbu, t.j. bez vnútorného zariadenia ako sú lavice a katafalk (resp. chladiaci box); rovnako nezahŕňa úpravy okolia stavby - drenáž a vonkajšie spevnené plochy)

POZN:- k danej sume je potrebné pripočítať 20 % DPH. Celú sumu (vrátane DPH) musí obec prefinancovať predom z vlastných zdrojov (ide o sumu cca 120 000 €). Až po prefinancovaní, skolaudovaní a prekontrolovaní stavby je možné žiadať preplatenie nákladov. O spätné vrátenie 15% DPH (zvyšných 5 % z DPH je spoluúčasť obce) je možné požiadať až po ukončení projektu a kolaudácii stavby.

Spolufinancovanie: 5% z DPH

Spolu očakávané zdroje z MAS Šafrán: 98 996,16 €

Dňa 08.09.2014, Mgr. Pavol Lackanič, starosta obce

Projekt 2 - Úprava verejných priestranstiev

Obec Okružná, ako jeden z členov združenia Miestnej akčnej skupiny (MAS) Šafrán, sa prostredníctvom MAS uchádzala o pridelenie nenavrátneho finančného prostriedku (ŽoNFP), ktoré využiila na úpravu časti verejných priestranstiev na obecných pozemkoch v centre obce s konečnou sumou 9.593,26 € (bez DPH). Zhotoviteľom stavby je firma Atis-10 stavebná firma. Projekt "Úprava verejných priestranstiev v obci Okružná", ktorý vytvoril ing. Arch. István Paronai, rieši drobné stavebné úpravy:

a.) oporný kamenný múrik pod chrámom ako súčasť plánovanej kapličky sv. Florána, patróna hasičov

b.) 6 ks parkových lavičiek

c.) vysypanie priestoru pod novou sálou na ľavom brehu potoka

d.) sadové úpravy (dreviny po oboch stranách potoka a okolie kapličky sv. Floriána)

V júni 2013 bola Žiadosť o NFP podaná na MAS Šafrán v rámci Výzvy č. 24/2013/PRV/MAS 46, dňa 27.02.2014 Obec Okružná po schválení žiadosti podpísala s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Zmluvu o poskytnutí nenavrátneho finančného prostriedku na realizáciu spomínanej investičnej akcie.

Realizácia investičnej akcie bola ukončená v apríli 2014. V mesiaci júl bola obci na základe podanej žiadosti o záverečnú platbu preplatená záverečná platba vo výške 9.593,26 €, v súčasnosti obec podáva žiadosť na preplatenie 15% DPH vo výške 1343,05 €.

Dňa 12.07.2014 bola kaplička sv. Floriána vysvätená v rámci obecných osláv 655.výročia prvej písomnej zmienky o obci našim rodákom

Konečná suma projektu (s DPH): 11.511,91 €

DPH (20%): 1.918,65 €

Spolufinancovanie (5% z DPH): 575,60 €

Spolu očakávané zdroje z MAS Šafrán: 9.593,26 €

Dňa 01.10.2014, Mgr. Pavol Lackanič, starosta obce