Verejné obstáravanie

Identifikačné údaje vereného obstarávateľa


Bankové spojenie: Prima banka, a. s
Číslo účtu: 8819553005/5600,
IČO: 00327522
DIČ: 2021225635
Kontaktná osoba: Vladimír Magač
Adresa:
Obec Okružná
Okružná 15
082 12
Telefón: +421517942170
Mobil: 0903909662
E-mail: obecokruzna@azet.sk


Zákon č. 95 z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem iného upravuje aj zadávanie zákaziek s finančným limitom:

od 1.000 € do 20.000 € - tovary/služby
od 1.000 € do 30.000 € - stavebné práce
od 1.000 € do 40.000 € - potraviny

Obec Okružná (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").
Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.


1. VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY - Zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

- Realizácia drenáže a spevnených vonkajších plôch pri novostavbe

- Dom poslednej rozlúčky v Okružnej

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 4826,61 EUR bez DPH.

ZVEREJNENÉ: 03.09.2014

V Okružnej dňa 22.09.2014

Víťazom verejného obstarávania na zákazku "Realizácia drenáže a spevnených

vonkajších plôch pri novostavbe a Dom poslednej rozlúčky v Okružnej" sa stala

firma Zanteo Stav, s.r.o. zo Širokého s víťaznou cenovou ponukou v konečnej sume

4.649,64 EUR.