PROJEKTY

                                                       ROK 2024

ROK 2023
ROK 2022


ROK 2021

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Účel použitia dotácie: Výstavba športovísk

Poskytnutá dotácia: 67 572,85 €


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Fond na podporu športu

Účel použitia dotácie: Modernizácia športového areálu v obci Okružná

Poskytnutá dotácia: 54 922,45 €


                                                               ROK 2019Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Účel použitia dotácie: Nákup kuchynského zariadenia, vybavenia do kuchyne MŠ, OÚ

Poskytnutá dotácia:  10 800 €


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy RADY VLÁDY  SR pre prevenciu kriminality

Účel poskytnutia dotácie: Bezpečnostný systém v obci

Poskytnutá dotácia: 5 000 €


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019

Účel použitia dotácie: Výstavba nového detského ihriska


                                                    ROK 2018

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie z PSK

Účel použitia dotácie: Vybavenie telocvične a športového ihriska v obci Okružná

Neposkytnutá dotácia


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Účel použitia dotácie: Nákup kuchynského zariadenia, vybavenia do kuchyne MŠ, OÚ

Neposkytnutá dotácia

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

Účel použitia dotácie: Výstavba nového detského ihriska

Neposkytnutá dotácia

                                                             ROK 2017

Obec Okružná  sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre:

opatrenie   7- Základné  služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie  7.4 

Aktivity 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných                  priestoroch ú montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov/

Názov projektu: "Zvýšenie bezpečnosti v obci Okružná"

Poskytnutá dotácia:    99 991,82 Eur

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

Názov: Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Okružná

Priorita: 3 Prevencia kriminality v rizikových skupinách

- Poskytnutá dotácia 5000 €.


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Účel použitia dotácie:  Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska

Poskytnutá dotácia: 5000 € 

                                                                     ROK 2016

Obec Okružná sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre: 

opatrenie:7

podopatrenie: 7.4

Aktivita: 5 - investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie 

Názov: Rekonštrukcia OÚ Okružná s aspektom úspory energie a využitia OZE

Neposkytnutá dotácia

 Obec Okružná sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre:

opatrenie: 7

podopatrenie: 7.2

Aktivita: 3 -zlepšenie vzhľadu obci -úprava a tvorba verejných priestranstiev,  námestí, parkov 

Názov: Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a               parkov

Poskytnutá dotácia : 95 065,02 €