PROJEKTY

                                                    ROK 2018

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie z PSK

Účel použitia dotácie: Vybavenie telocvične a športového ihriska v obci Okružná


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Účel použitia dotácie: Nákup kuchynského zariadenia, vybavenia do kuchyne MŠ, OÚ

Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018

Účel použitia dotácie: Výstavba nového detského ihriska

                                                             ROK 2017

Obec Okružná  sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre:

opatrenie   7- Základné  služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie  7.4 

Aktivity 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných                  priestoroch ú montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov/

Názov projektu: "Zvýšenie bezpečnosti v obci Okružná"


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

- Poskytnutá dotácia 5000 €.

Názov: Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Okružná

Priorita: 3 Prevencia kriminality v rizikových skupinách

Názov projektu: "Bezpečnostný systém v obci"


Obec Okružná sa uchádza o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva financií SR

Poskytnutá dotácia: 5000 €

Účel použitia dotácie:  Rekonštrukcia a modernizácia detského ihriska


                                                                     ROK 2016

Obec Okružná sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre: 

opatrenie:7

podopatrenie: 7.4

Aktivita: 5 - investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie 

Názov: Rekonštrukcia OÚ Okružná s aspektom úspory energie a využitia OZE

 Obec Okružná sa uchádza o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja a vidieka SR 2014 - 2020 pre:

Poskytnutá dotácia : 95 065,02 €

opatrenie: 7

podopatrenie: 7.2

Aktivita: 3 -zlepšenie vzhľadu obci -úprava a tvorba verejných priestranstiev,  námestí, parkov 

Názov: Zlepšenie vzhľadu obce Okružná - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí a               parkov