VZN a dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia /VZN/ platné na území obce Okružná

   VZN ROK 2019 

                                                                 VZN ROK 2018

                                                                  VZN ROK 2017

                                                                  VZN  ROK 2016

                                                                VZN ROK 2015

                                                                    VZN ROK 2014

                                                                   VZN ROK 2013

                                                                 VZN ROK 2012

                                                         S M E R N I C E     O B C E

Prevádzkový poriadok KD obce Okružná

Pracovný poriadok - využitie starej sály pre voľnočasové aktivity mládeže

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


ZVEREJNENÉ: 20.08.2014 - 10.09.2014 na úradnej tabuli a webstránke obce

1. Obec Okružná zverejňuje zámer predaja pozemkov

v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., časti parcely registra KN-E č. 871/1 (KN-C č. 43 a 40), vedenej na LV č.579 o výmere 254 m², druh pozemku zastavaná plocha a záhrada, k. ú. Okružná, v prospech Františka Petríka, Okružná 31, 082 12, za kúpnu cenu 1,96 eur /m² (497,84 EUR).

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: dlhodobé využívanie a starostlivosť o tieto plochy zo strany kupujúceho; obec ich nemá ako využiť, nakoľko sú len nespevneným výbežkom od miestnej komunikácie a už neplnia pôvodnú funkciu spájacieho chodníčka k inej časti obecnej komunikácie.