VZN a dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia /VZN/ platné na území obce Okružná

VZN ROK 2024

VZN ROK 2023
VZN ROK 2022

  VZN ROK 2021

                                                                       VZN ROK 2020 
   VZN ROK 2019 

                                                                 VZN ROK 2018

                                                                  VZN ROK 2017

                                                                  VZN  ROK 2016

                                                                VZN ROK 2015

                                                                    VZN ROK 2014

                                                                   VZN ROK 2013

                                                                 VZN ROK 2012

                                                         S M E R N I C E     O B C E

Prevádzkový poriadok KD obce Okružná

Pracovný poriadok - využitie starej sály pre voľnočasové aktivity mládeže

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa


ZVEREJNENÉ: 20.08.2014 - 10.09.2014 na úradnej tabuli a webstránke obce

1. Obec Okružná zverejňuje zámer predaja pozemkov

v súlade s § 9a) ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb., časti parcely registra KN-E č. 871/1 (KN-C č. 43 a 40), vedenej na LV č.579 o výmere 254 m², druh pozemku zastavaná plocha a záhrada, k. ú. Okružná, v prospech Františka Petríka, Okružná 31, 082 12, za kúpnu cenu 1,96 eur /m² (497,84 EUR).

Dôvod uplatnenia osobitného zreteľa: dlhodobé využívanie a starostlivosť o tieto plochy zo strany kupujúceho; obec ich nemá ako využiť, nakoľko sú len nespevneným výbežkom od miestnej komunikácie a už neplnia pôvodnú funkciu spájacieho chodníčka k inej časti obecnej komunikácie.