Obecný úrad

Okružná 15, 082 12 Kapušany
Tel: 051/7942170,

E-mail:
obecokruzna@azet.sk
Pracovníčka OcÚ: Daniela Bruzdová
Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok 7:00 - 15:00 hod.

Referát OcÚ

Činnosť referátu obecného úradu Okružná

Úsek administratívno - správny

 • evidovanie spis. materiálov a vedenie záznamov z rokovaní obec. zastupiteľstva,
 • prijímanie a rozdeľovanie korešpondencie a jej evidovanie v protokole,
 • vedenie evidencie katastra, zabezpečovanie zápisov a vkladov,
 • samostatná práca na úseku preverovania podnetov a sťažností občanov,
 • vedenie a spracovávanie agendy CO,
 • príprava stanovísk k podnikaniu,
 • príprava a evidencia nájomných zmlúv,
 • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 • práca na úseku odpad. hospodárstva na úrovni obce, spracovávanie výkazov,
 • zabezpečovanie činnosti podateľne,
 • obsluha miestneho rozhlasu, aktualizácia oznamov na obecnej tabuli,
 • kopírovacie služby pre občanov,
 • overovanie podpisov, zmlúv, výpisov z registra trestov a iných dokladov,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 • príprava akcií organizovaných obecným úradom,
 • starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.

Úsek ekonomiky, evidencie majetku a personalistika

 • samostatná odborná práca - evidencia faktúr a vystavovanie faktúr,
 • samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej a mzdovej práce,
 • samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomickej práce,
 • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 • samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania,
 • vedenie majetku obce a inventarizácia,
 • vedenie účtovníctva a vypracovanie záverečných vyúčtovaní dotácií a nenávratných finančných prostriedkov,
 • evidencia platieb z prenájmov a urgencia platieb,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 • starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách

Úsek miestnych dani a poplatkov

 • vedenie pokladne obecného úradu a spracovanie hotovosti,
 • tvorba všeobecne záväzných predpisov o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce,
 • vydávanie rybárskych lístkov,
 • správa daní a poplatkov obyvateľov a podnikateľských firiem,
 • evidencia časového plnenia platieb daní a ich urgencia,
 • vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 • evidencia a aktualizácia hrobových miest a nájomných zmlúv,
 • vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 • starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.

Obec Okružná patrí do pôsobnosti matričného úradu obce Kapušany.

Matričný úrad obce Kapušany podľa článku VII zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov od 1.1.2002 matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, ktorá zabezpečuje činnosť matričného úradu a plnenie úloh na tomto úseku.
Na matričnom úrade sa vykonávajú práce spojené s registráciou, osvedčovanim a rozhodovaním na úseku vedenia matrík a štátneho občianstva vo vzťahu k občanom vo veciach osobného stavu, ale aj činnosti vo vzťahu k iným orgánom štátnej správy, ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo zápisov v matrikách a z úradných výpisov. V súčasnosti je problematika vedenia matrík upravená zákonom č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MV SR č. 302/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov s aplikáciou zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine, zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a ďalších zákonov a medzinárodných zmlúv.