Tlačiva na stiahnutie

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Súpisné čísla

Evidencia obyvateľov

Životné prostredie

Poplatok fyzická osoba 10€, Právnická osoba 100€

Pohrebnictvo

Splnomocnenie

Sociálne služby

Iné

Samostatne hospodáriaci roľník

Zápis samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie


Jednu z foriem podnikania fyzických osôb tvoria samostatne hospodáriaci roľníci. Ide
o osobitný typ podnikania v poľnohospodárskej výrobe vykonávaný podnikateľom (fyzickou
osobou) osobne alebo pomocou iných osôb. Právnu úpravu v tejto oblasti predstavuje zákon
č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov (zákon č.
219/1991 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č.105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní
občanov), ktorého základným účelom je zjednodušenie prevádzkovania poľnohospodárskej
činnosti pre fyzickú osobu. Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku
výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.
Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní
poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o
činnosť fyzickej osoby, ktorá:


a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja
príjmov, najmä ich predajom, prípadne,
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie;
pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo,
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou
výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe,
spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.


Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka
1. Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom
rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo
pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda
podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať
osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich
roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť
môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní Osvedčenia
o zápise SHR. Na obecný úrad je potrebné doniesť:


 občiansky preukaz,
 vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka a Prílohu č.1
(len pre potreby KS ŠÚ SR) ,
 doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
 doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu
činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na
poľnohospodárskej pôde - doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t. j.
či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú zavlažovacie systémy.)
 peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie,
ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.


Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho
dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské
oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.
Doba vybavenia: do 30 dní.


2. Následne podnikateľ (SHR) písomne požiada štatistický úrad (v krajskom meste) o
pridelenie identifikačného čísla = IČO. Vyplní žiadosť (Príloha č.2), ktorú nájde na
internetovej stránke Štatistického úradu
( https://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=775 ) a zaplatí správny poplatok.
Osoba, ktorá podniká ako samostatne hospodáriaci roľník musí mať pridelené IČO
V žiadosti sa otázka, či má alebo nemá žiadateľ IČO týka prípadov, keď uvedená osoba
už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na už vykonávanú inú podnikateľskú
činnosť. Uvedená kolónka sa teda netýka žiadateľa o vydanie osvedčenia na SHR,
pretože IČO mu pridelí ŠÚ až po vyplnení uvedenej žiadosti na SHR.
V žiadosti o vydanie osvedčenia na SHR sa pod pojmom "iné výkony" (okrem
rastlinnej, živočíšnej a kombinovanej výroby) myslí hospodárenie na vode alebo
hospodárenie v lese.


3. Po pridelení IČO sa SHR registruje na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého
pobytu. Na základe žiadosti o registráciu mu je pridelené daňové identifikačné číslo
(DIČ).
Ak bude mať SHR zamestnancov musí sa registrovať aj na daň zo závislej činnosti.
Prípade ak sa chce stať SHR dobrovoľným platiteľom DPH, je potrebná registrácia aj
na túto daň. (Povinnosť registrácie na DPH až po splnení obratu v zákonom stanovenej
výške za posledných 12 mesiacov.)


4. Ak bude mať podnikateľ (SHR) zamestnancov, musí sa tiež registrovať v sociálnej
poisťovni, zdravotnej poisťovni a na daňovom úrade (kvôli dani zo závislej
činnosti). V opačnom prípade, keď podnikateľ nebude zamestnávať zamestnancov,
musí sa pri začatí uvedeného typu podnikania zaregistrovať len v zdravotnej
poisťovni.